Information til handsker

Kategorier i handsker og CE-mærkning

Produkter til personlig beskyttelse inddeles i 3 kategorier afhængig af risikofaktoren.

(EU Regulativ 425/2016)

Kategori 1
Til denne kategori hører handsker, som anvendes ved lav risiko.

Producenten/importøren skal kunne stå inde for, at produktet opfylder kravene til beskyttelseshandsker. (EN 420)

Kategori 2
Omhandler handsker, som anvendes ved mellemrisiko f.eks. svejse- eller industrihandsker.

Handskerne i denne kategori skal testes og typegodkendes af et EU godkendt testinstitut.

Handskerne skal være mærkede med de piktogrammer, der viser beskyttelsesfunktionen.

Er handsken f.eks. beregnet til beskyttelse mod mekanisk risiko, skal den være forsynet med piktogrammet for EN 388 – suppleret med 4 cifre under piktogrammet.

Disse cifre viser testresultatet for slidtage, gennemskæring, rivfasthed og punktering.

Kategori 3
Udover krav til test, typegodkendelse og certificering er der krav om løbende kvalitetskontrol.

Denne kategori omfatter arbejdsopgaver med høj risiko – f.eks. ekstrem varme, kulde eller beskyttelse mod kemikalier.

Oversigt EN-Standarder

EN 420

Generelle krav til arbejdshandsker

EN 388

Handsker til beskyttelse mod mekanisk risiko

EN 374

Handsker til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer

EN 407

Handsker til beskyttelse mod termisk risiko

EN 511

Handsker til beskyttelse mod kulde

EN 10189

Handsker til beskyttelse mod vibrationer

EN 12477

Svejsehandsker

Jo højere risiko, desto større krav til certificering. EN420 er en standard, der dækker de generelle krav til arbejdshandsker.

Krav til mærkning

 • Handskens navn eller nummer
 • Størrelse
 • CE-mærke
 • Kategori (1-2 eller 3)
 • Piktogram, der skal vise hvad handsken beskytter mod
 • Testværdier og reference (F.eks. EN388)

 Krav til brugsvejledning

Brugsvejledningen skal være tilgængelig på arbejdspladsen og som minimum indeholde følgende informationer:

 • Producentens/importørens navn og adresse
 • Handskens størrelse og navn
 • EN-standarden
 • Forklaring til piktogrammer
 • Oplysninger om opbevarelse og rengøring
 • Nødvendige oplysninger om evt. begrænsninger, eller om materialerne kan aflede allergi.

Handsker til beskyttelse mod mekanisk risiko (EN388 2016)

Dette piktogram viser at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko.

Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, der angiver testresul- taterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering.

Værdierne er fra 1-5 eller 1-4, med 4 eller 5 som højeste værdi

EN 388 Testværdier     
Beskyttelsesniveau12345
A Slidtage10050020008000 
B Skærefasthed1,22,55,010,020
C Rivfasthed10255075 
D Punktering2060100150 

 

 

     
BeskyttelsesniveauABCDEF
E Skæremodstand2510152230

 

 

      
BeskyttelsesniveauP
F SlagdæmpningPass (Level 1  9 kN)

X = Handsken har ikke gennemgået den enkelte test, eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.

 

Handsker til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer

Handsker, mærket med dette piktogram, angiver, at den beskytter mod tre kemikalier i tabellen ”List of chemicals” EN 374 i mindst 30 minutter (niveau 2). I tilslutning til piktogrammet er der tre bogstaver, der angiver hvilke kemikalier, det handler om. Handsken kan også være testet for andre kemikalier end dem, der er i tabellen ”List of chemicals”. Hvilke kemikalier, den er testet for, og hvilke  gennemtrængningstider der gælder, angives i separat information. Kontakt din salgskonsulent.

Type A:

Beskyttende handske med en gennembrydningstid på minimum 30 minutter på 6 forskellige kemikalier.

Type B:

Beskyttende handske med en gennembrydningstid på minimum 30 minutter på 3 forskellige kemikalier

Type C:

Beskyttende handske med en gennembrydningstid på minimum 10 minutter på 1 kemikalie

 

 

 

Kemikalie

CAS Nummer

A

Metanol

67-56-1

B

Acetone

67-64-1

C

Acetonenitril

75-05-8

D

Dichlormethan

75-09-2

E

Svovlkulstof

75-15-0

F

Toluen

108-88-3

G

Dietylamin

109-89-7

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

I

Ethylacetat

141-78-6

J

n-Heptan

142-85-5

K

Natriumhydroxid 40 %

1310-73-2

L

Svovlsyre 96 %

7664-93-9

M

Nitric Acid 65 %

7697-37-2

N

Acetic Acid 99 %

64-19-7

O

Ammonium Hydroxide 25 %

1336-21-6

P

Hydrogen Peroxide 30 %

7722-84-1

S

Hydroflouric Acid 60%

7664-39-3

T

Formaldehyde

50-00-0

 

Dette piktogram fra EN 374:2003 betyder, at handsken ikke har bestået niveau 2 i permeationstesten for tre af kemikalierne i tabellen ”List of chemicals” EN 374”. Men handsken kan modstå flere kemikalier end tre eller kortere tid end 30 minutter. Handsken kan også være testet for andre kemikalier end dem, der er i tabellen ”List of chemicals EN 374”. Hvilke kemikalier, den er testet for, og hvilke gennemtrængningstider der gælder, angives i separat information.

Penetrationstest – er handsken tæt?

Handsker, som skal beskytte mod mikroorganismer og kemikalier skal være tætte (uden huller). På tynde engangshandsker kontrolleres det ved, at handsken fyldes med vand eller luft. Handsken er fejlbehæftet, hvis den lækker vand eller luft.

Resultatet angives som det største antal fejlbehæftede handsker pr. hundrede, hvilket betegnes som et acceptabelt kvalitetsniveau (AQL). Niveau 2 er det laveste godkendte niveau for, at handsken kan mærkes med piktogrammet til venstre.

Gennemtrængning

AQL Værdi

Niveau 1

< 4,0

Niveau 2

< 1,5 

Niveau 3

< 0,65

Handsker til beskyttelse mod termisk risiko

Standarden handler om prøvning af beskyttelseshandsker mod termiske risici. Disse risici udgøres hovedsageligt af kontakt med høj varme, frembragt gennem antændelse, stråling eller smeltet metal.

Handsker, mærket med dette piktogram, viser, at handsken beskytter mod et eller flere af de termiske risici. Hvad handsken beskytter imod (A-F) og til hvilket beskyttelsesniveau (1-4) skal stå ved siden af piktogrammet. Handskerne skal opnå minimum beskyttelsesniveau 1 for slitage og rivstyrke i henhold til EN 388.

EN 407 Testmetode

 

 

 

 

Beskyttelsesniveau

1

2

3

4

A Antændingsmodstand (s)

Efterbrændetid  Efterglødetid

≤ 20 Ingen krav

≤ 10
≤  120
≤ 3
≤ 25
 ≤ 2
≤ 5

B Kontaktvarme (s)

100°C
≥ 15

250°C
≥ 15

350°C
≥ 15

500°C
≥ 15

C Konventionsvarme (s)

≥ 4≥ 7 ≥ 10 ≥ 18

D Strålingsvarme (s)

 ≥ 7 ≥ 20 ≥ 50 ≥ 95

E Små stænk af metal (antal)

 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 25 ≥ 35

F Store metalstænk (g)

30

60

120

200

Handsker til beskyttelse af kulde

Hvis handsken har dette piktogram, opfylder den kravene til beskyttelse mod kulde. Det beskyttelsesniveau handsken er modstandsdygtig overfor står ved siden af piktogrammet. Beskyttelseshandsker testet mod to forskellige kulde-situationer: A, konvektionskulde (luftbåren kulde) respektive B, kontaktkulde (direkte berøring af kolde genstande). I begge tilfælde er højeste beskyttelsesniveau 4.

Hvis det er relevant, kan handskens modstand mod vandgennemtrængning, C, også testes. Handskerne dyppes i vandbad og bøjes med visse intervaller. Hvis vand ikke er trængt igennem efter 5 minutter bliver resultatet 1, ellers 0. X betyder, at test ikke er udført.

Grundkrav til handsker, som giver beskyttelse mod kulde, er, at de skal bestå mindst beskyttelsesniveau 1 for slitage og rivstyrke i henhold til EN 388. Kravet til mekanisk modstand er højere for handsker mod ekstrem kulde. Fra niveau 3 og opefter skal handskerne mindst klare beskyttelsesniveau 2 for slitage og rivstyrke.

 

EN 511 Testmetode

     

Beskyttelsesniveau

0

1

2

3

4

A Konvektionskulde

(isolering ITR/m

|<0,10

0,1<|
<0,25

0,15<|
<0,22

0,22<|
<0,30

0,30<|

B Kontaktkulde

(termisk modstand R/m

R<0,025

0,025<R 0,050

0,050<R
<0,100

0,100<R
<0,150

 
0,050<R

C Vandgennem-

trængning, 5 min.

Penetration

Ingen gennem trængning

   

EU´s Levnedsmiddeldirektiv

De handsker, der godkendes til fødevarehåndtering, mærkes med piktogrammet ”gaffel og glas”. Bemærk, at en handske kan være egnet til nogle fødevaregrupper, men ikke til andre. Kontakt din salgskonsulent, hvis du ønsker mere information. Testen for fede fødevarer udføres med en simulant, der svarer til 100 procent fedt,
men fødevarer kan have varierende fedtindhold. I den forbindelse divideres analyseværdierne med reduktionsfaktorerne 2–5, som svarer til forskellige fødevarer. Til håndtering af f.eks. kød gælder analyseværdien for fedtrige fødevarer, divideres med 4 (reduktionsfaktor 4).

Den værdi man får frem, skal være under grænseværdien 10 mg/dm2, for at en handske skal være godkendt. Testen udføres gennem en vis periode og ved en vis temperatur. For gummimaterialer er det 10 min. og 40°C.

 • Overføringen fra handskematerialet til fødevaresimulanten må ikke overstige 10 mg/dm materiale.
 • Specifikke grænseværdier findes for særlige stoffer og tilsætninger i materiale, som kom-mer i berøring med fødevarer.

Godkendelser

REACH er EUs grundlæggende kemikalie-lovgivning der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø.

REACH trådte i kraft 1. juni 2007, og implementeres trinvist over 15 år.
Målet med REACH er sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Fælles regler for alle medlemslande skal sikre at det indre marked fungerer efter hensigten.

REACH vil medføre, at alle virksomheder får mere grundlæggende viden om kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber og større selvstændigt ansvar for at håndtere de kemiske stoffer forsvarligt.

Det grundlæggende ansvar for at skaffe viden om stoffernes egenskaber og risikoen ved deres anvendelse lægges hos kemikalie-producenter og importører. Herudover indføres krav om mere effektiv kommunikation mellem leverandørerne og brugerne af kemiske stoffer.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® er produkt-mærket med tilnavnet TILTRO TIL TEKSTILER, der kan sættes på produkter der lever op til de krav der er fastsat i standarden.

Et produktmærke som sikrer at alle komponenter af et mærket produkt er testet for skadelige stoffer f.eks. en sparkedragt som indeholder stof, sytråd, lynlås, bånd, og isyningsmærker.

En frivillig certificerings- og mærkningsordning med fire produktklasser, der har hver sine krav til indhold af skadelige stoffer.

En standard som er langt mere omfattende end lovgivningen i Danmark og EU (REACH) og derfor et godt redskab til at sikre overholdelse af lovkrav for skadelig kemi i produkter.
Verdens førende mærkning for tekstiler og tekstillignende produkter (også halvfabrikata) der er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Ny kunde

Udfyld formular, så opretter vi en konto til dig. 

Login